Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng cuộc họp của Hội đồng Quản trị của Inox Wind Limited dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Tư, 09 Tháng 8 năm 2017.

hop-hoi-dong-quan-tri-inox-wind-duoc-to-chuc-vao-ngay-09-thang-8-nam-2017

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng cuộc họp của HĐQT của Inox Wind Limited sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Tư, 09 Tháng 8 năm 2017, để xem xét, phê duyệt và ghi nhận các Kết quả Tài chính Độc lập và Cạnh tranh chưa được kiểm toán Của Công ty cho quý kết thúc vào ngày 30 Tháng 6 năm 2017.

Hơn nữa, về các điều khoản trong Quy tắc ứng xử của Công ty để điều chỉnh, giám sát và báo cáo giao dịch của nhân viên và những Người liên quan khác theo Quy định SEBI (Cấm Buôn bán Insider), năm 2015, Cửa sổ giao dịch để kinh doanh chứng khoán của Công ty sẽ đóng cửa từ ngày 02 tháng 8 năm 2017 đến khi kết thúc 48 giờ sau khi kết quả tài chính chưa kiểm toán được nộp cho Sở giao dịch chứng khoán.

Điều này cũng đã được gợi ý cho tất cả các Đạo diễn, Cán bộ và nhân viên được chỉ định của Công ty.